Đăng nhập hàng ngày để nhận ngay giải thưởng tri vua tại nhà cái W88

Điều kiện và điều khoản khuyến mãi w88

  • Bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/09/2019 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/09/2019.
  • Phải đăng nhập vào trong trò chơi vua câu cá bằng thiết bị di động và có được cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠI GIẢI THƯỞNG
Đăng nhập 1 ngày 30 Xu
Đăng nhập liên tục 2 ngày 50 Xu
Đăng nhập liên tục 3 ngày 80 Xu
Đăng nhập liên tục 4 ngày 100 Xu
Đăng nhập liên tục 5 ngày 150 Xu
Đăng nhập liên tục 6 ngày 180 Xu
Đăng nhập liên tục 7 ngày 200 Xu
  • W88 có quyền khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo cho thành viên.
  • Các quy định chung về khuyến mãi W88 được áp dụng cho các thành viên w88.